Obchodní podmínky

I. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném prostřednictvím stránek www.nejvicobleceni.cz a upravují vztah mezi prodávajícím, tj. společností Na Parket s.r.o., IČ: 28566351, DIČ 28566351, sídlo: Koubkova 685/16, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, a kupujícím, tj. spotřebitelem ve smyslu § 1810 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel (podnikatel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.). Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré prodávané produkty jsou dále označeny také jako oblečení.

II. Uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává oblečení nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného oblečení prodávajícím na internetový obchod. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail zadaný spotřebitelem, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka oblečení kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, a to v případech, kdy se oblečení již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele oblečení. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Kupní smlouva je uzavírána prostředky komunikace na dálku. Kupující souhlasí s jejich použitím při uzavírání kupní smlouvy. Kupující i prodávající si hradí vzniklé náklady spojené s komunikačními prostředky na dálku (telefon, email) dle platných podmínek sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

III. Dodání oblečení

Při objednání oblečení prostřednictvím internetového obchodu bude toto oblečení doručeno prostřednictvím České pošty.

Kupujícímu se bude k ceně oblečení připočítávat i odpovídající cena za dodání dle aktuálního tarifu dopravce.

Oblečení bude dodáno podle výběru platby Kupujícím při objednání. Oblečení lze zaplatit buď předem na účet Prodávajícího nebo formou dobírky. Platba tedy bude probíhat při předání oblečení kupujícímu 3. osobou (přepravcem), oblečení zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny oblečení kupujícím.

IV. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, příp. uvedením jiného způsobu vrácení peněz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

V případě, kdy se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, je nutné odeslat oblečení prodávajícímu na níže uvedenou adresu pro vrácení oblečení nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy a zároveň musí oblečení splňovat následující podmínky:

  • oblečení musí být nepoškozené, bez známek nošení či opotřebení
  • oblečení musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • oblečení nesmí být nošeno
  • oblečení musí být v původním nepoškozeném obalu

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u oblečení označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že oblečení již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Adresa pro vrácení oblečení kupujícím je:

nejvicobleceni.cz
Hábova 7
Praha 5, Stodůlky,
150 00
V. Odpovědnost za vady, reklamace
Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřízení řeší Reklamační řád.
VI. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení jeho objednávky a v souladu se zákonem č.101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Data jsou bezpečně uložena a zabezpečena proti jejich zneužití a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich sdělení externímu dopravci v rozsahu nutném pouze za účelem doručení oblečení zákazníkovi.

Kupující souhlasí s použitím jeho mobilního kontaktu pro marketingové účely prodejce. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

VII. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí včetně ceny objednaného oblečení. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. ledna 2014. Změny vyhrazeny.